Home
Was
Darwin
Wrong?
Home | Intro | About | Feedback | Prev | Next
Hoe eerlijk is Cees Dekker?
Dekker meet met twee maten
Dekker's lezing in Leiden
different pageSchitterend ongeluk of sporen van ontwerp?
Minister Maria van der Hoeven over Intelligent Design
Intelligent Design is geen wetenschap
different pageGod of Darwin (vpro programma)

Intelligent Design is geen wetenschap

Gert Korthof

Cees Dekker gelooft in wonderen

3 dec 2018

In het EO programma 'Andries en de wetenschappers' zondag 25 november 2018 vertelde Prof. Cees Dekker dat hij geloofde dat Jezus was opgestaan uit de doden, en tevens dat hij geloofde dat alle wonderen die in de bijbel staan waar gebeurd zijn!
Zie blog: Prof. Cees Dekker: "Ik geloof dat de wonderen in de bijbel echt gebeurd zijn.". (3 dec 2018)

Nieuw evolutie blog

Gert Korthof, 25 okt 2010

Op 25 okt 2010 verhuisde mijn blog naar korthof.blogspot.com.
Reden: het oude blog werd na maandenlange slechte bereikbaarheid door de provider stopgezet.

Nieuw evolutie blog

Gert Korthof, 27 juli 2006

Voortaan zal kommentaar op actualiteiten op het gebied van wetenschap en geloof in Nederland verschijnen op evolutie.blog.com, bijvoorbeeld in de categorie ID en religie. De eerste post is verschenen op 27 juli 2006. Dit blog wordt niet meer geactualiseerd. Op 25 okt 2010 verhuisde ik naar korthof.blogspot.com.
Los daarvan wordt een webpagina onderhouden met Nederlandse evolutieliteratuur die onderdeel is van de website https://wasdarwinwrong.com.

Cees, you're not answering the question

Gert Korthof, 13 Juni 2006

Op vrijdag 28 april werd het jaarsymposium van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging in Leiden gehouden. Cees Dekker was daar ook aanwezig met een presentatie. In de vragensessie moest de voorzitter Dekker aansporen om voor de hand liggende vragen van zijn vakgenoten te beantwoorden: "Cees, you're not answering the question". Een typerend voorbeeld: Dekker moest als fysicus en man van het nano-onderzoek nu maar eens precies zeggen hoe de ontwerper precies te werk gaat. Nota bene: dit is precies dezelfde vraag die ik al op 29 Nov 2003 in Intelligent Design is geen wetenschap aan Cees Dekker stelde. En ruim twee jaar later kan Dekker die essentiële vraag nog steeds niet beantwoorden.
zie: Vijandig onthaal voor Dekker op natuurkundecongres (Delta, TU Delft)
zie: Is Cees Dekker pro-ID? (Comment by Dan June 8, 2006 @ 9:36 pm).

 

Tweede Dekker boek: 'En God beschikte een worm'

Gert Korthof, 2 Maart 2006 (update 30 maart 2006)

Op dinsdag 28 februari vond de boekpresentatie plaats van het En God beschikte een worm. Over schepping en evolutie in het perscentrum Nieuwspoort, Den Haag. Volgens Cees Dekker bevat de bundel zeer verschillende gezichtspunten van christelijke wetenschappers die liggen tussen het extreme jonge-aarde-6-dagen-schepping en het oude-aarde-evolutie standpunt, en is niet specifiek gericht op het promoten van Intelligent Design of het aanvallen van evolutie. Het boek bevat 20 hoofdstukken van 19 wetenschappers: 6 natuurkundigen, 5 theologen, 4 filosofen, 2 wiskundigen en 2 biologen. Behalve de redactie (Dekker, Meester, Woudenberg) hebben 5 auteurs ook aan hun vorige boek meegewerkt. Het zijn vooral persoonlijke verhalen van christelijke wetenschappers, die van mening verschillen maar niet met elkaar in discussie gaan, hoogstens zo nu en dan naar elkaar verwijzen. Het boek bevat een voor Nederland unieke, en rijke hoeveelheid van opvattingen over schepping en evolutie. Behalve stellingnames vindt men in het boek ook historische overzichten zoals dat van de bioloog Jan Lever en semi-historische overzichten zoals van de theoloog Gijsbert van den Brink.
Zie ook eo interview met Cees Dekker en Sander van Doorn.
Zie ook mijn bespreking van En God beschikte een worm.
Zie ook: Volkskrant zaterdag 4 maart voor korte bespreking en interview met Cees Dekker.


Hoe eerlijk is Cees Dekker?

Gert Korthof, 8 Jan 2006

In een ingezonden brief in de NRC van zaterdag 7 Januari 2006 schrijft Martin van Staveren dat hij Cees Dekker enige jaren geleden al gewezen had op de internet pagina The Scientific Case for Common Descent. "Dekker zei toen dat Common Descent inderdaad heel waarschijnlijk is. In zijn recente boek Een schitterend ongeluk of sporen van Ontwerp? (review) zwijgt hij daar echter over". Inderdaad, als je de paragraaf Darwins dubbelprincipe van hoofdstuk 2 erop naslaat, dan kom je tot de schokkende ontdekking dat Dekker het hele principe van 'Common Descent' weglaat in de beschrijving van Darwins theorie! Dat is een ernstige vertekening omdat Common Descent tot de kern van Darwins theorie behoort en bijzonder weinig speelruimte overlaat voor het soort mechanismen die de 'tree of life' opgebouwd kunnen hebben (bovennatuurlijke ingrepen worden er door uitgesloten). Hoe eerlijk is het om 50% van een theorie plus bewijsmateriaal weg te laten? Het lijkt op een rechter die ontlastend bewijsmateriaal achterhoudt zodat een onschuldige in de gevangenis terecht komt.

Dekker meet met twee maten

Gert Korthof, 3 Jan 2006

Op 1 Januari 2006 vond er een discussie plaats in het TV programma Buitenhof over Intelligent Design. Wat mij opviel was de opmerking van Cees Dekker "Ik ben als physicus veel meer geïnteresseerd in een kwantitatieve beschrijving op moleculair niveau ..." (in tegenstelling tot bijvoorbeeld morfologisch niveau). Dat was een reactie op een beschrijving van hoe ogen of vleugels en het leven zelf ontstaan zijn. Wel nu, het typerende van Intelligent Design is nu juist dat het mechanisme of werkwijze van de 'Intelligent Designer' zich helemaal niet kwantitatief laat beschrijven. De werkwijze van de Intelligente Designer laat zich überhaupt kwantitatief noch kwalitatief beschrijven. En toch verdedigt Dekker dat ID een wetenschappelijke theorie is die wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Dekker stelt hogere eisen aan de Darwinistische evolutionaire verklaring dan aan de 'Intelligent Design' verklaring. Intelligent Design komt weg met enorme vaagheden. Dat is meten met twee maten! Daar kan ik me ontzettend kwaad over maken. Vooral omdat ik twee jaar geleden al schreef: "...een technoloog geinteresseerd in schepping, maar niet in de technologie van de schepping...".
Cees, geef ID onderzoek een kans! Ga terug naar je lab en toon aan hoe de Ontwerper het heeft gedaan, dan zullen we je serieus nemen!

Dekker's lezing voor de Leidse gereformeerde studenten

Gert Korthof, 15 Dec 2005 (update 27 Dec)

Ik woonde donderdag 8 december 2005 een presentatie bij over 'Schepping en evolutie' van Cees Dekker georganiseerd door de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden 'Franciscus Gomarus' (www.vgsl.nl). De bijeenkomst werd gehouden in een kerkgebouw aan de herengracht 68 in Leiden en werd bijgewoond door 200 - 300 mensen. Hoewel de bijeenkomst ook open stond voor niet-leden werd er toch geopend met gebed gevolgd door Bijbellezing (door ik neem aan de voorzitster van de vereniging). Een ritueel dat kennelijk standaard is voor bijeenkomsten van de VGSL. Hoewel aangekondigd was dat de lezing om 8 uur zou beginnen, werd er om 8 uur medegedeeld dat er gelegenheid was om koffie te drinken. Dit leverde een vertraging van zeker 15 - 20 minuten op. De spreker werd nog ingeleid waarbij o.a. zijn vele wetenschappelijke prijzen werden vermeld. Dekker ondersteunde zijn verhaal met lichtbeelden op een scherm dat behoorlijk rechts van het midden opgesteld was, zodat het voor de helft van het publiek niet goed zichtbaar was.
   Dekker noemt zichzelf een aanhanger van een variant van theïstische evolutie. Wat zijn variant precies inhield vertelde hij niet, maar doorgaans houdt theïstische evolutie in dat evolutie heeft plaatsgevonden, maar met de nodige ingrepen of sturing door een niet nader gespecificeerde intelligente ontwerper. Theïstische evolutie gaat vaak gepaard met kritiek op het neo-Darwinisme, in het bijzonder de claim dat neo-Darwinisme geen complete verklaring voor evolutie is.
   Dekker erkende dat hij een evangelisch kristen is en in de Bijbel en God gelooft. Dat houdt voor hem in dat de mens naar Gods beeld is geschapen en 'als man en vrouw' geschapen is. (Alleen de mens is geschapen naar het beeld van God, de dieren niet). Waarschijnlijk op verzoek van de VGSL legde hij het publiek uit hoe we de Bijbel en met name Genesis moeten lezen als het over de schepping van de wereld gaat. Dekker accepteerde zonder omhaal van woorden de volgens de huidige wetenschap geaccepteerde leeftijd van de aarde en het heelal. Dekker haalde de opvatting van Calvijn aan dat God de wordingsgeschiedenis van het heelal is beschreven in eenvoudige bewoordingen zodat alle mensen van alle tijden het zouden begrijpen. Het scheppingsverhaal in Genesis en dat van de moderne wetenschap is globaal hetzelfde. Hij gelooft niet dat er een conflict is tussen wetenschap en geloof, maar tussen het 'atheïstisch en theïstische perspectief' op de wereld (9). Uiteindelijk geeft het theïstisch wereldbeeld een betere beschrijving van de werkelijkheid volgens Dekker. Volgens het 'naturalistisch' wereldbeeld is de mens een 'toevalsproduct'. Hij gaf voorbeelden van bekende wetenschappers uit het verleden en heden die in God geloofden (inclusief zichzelf).
    Ondanks het Dekker dat wetenschap en geloof niet strijdig acht en hij evolutie accepteerde, haalde hij met instemming wetenschappelijke critici van het neoDarwinisme aan (oa. Lynn Margulis). En natuurlijk ontbraken Behe en Dembski niet. Behe's conclusies gaf hij zonder commentaar weer, terwijl hij bij Dembski vermeldde dat zijn conclusies controversieel waren. Intelligent Design heeft geen geheime agenda om God de wetenschap binnen te smokkelen, verzekerde hij de aanwezigen (!).
    Tegen half tien was zijn verhaal afgelopen en werd er medegedeeld dat er koffie was en dat er om kwart tien vragen gesteld konden worden. Dat werd me te laat, aangezien ik nog een lange treinrit voor de boeg had. Later heb ik gehoord dat er veel kritiek was op Dekker tijdens de vragensessie.

Kommentaar
 1. Cees Dekker geeft openlijk toe dat hij in God gelooft; dat de Bijbel Gods woord is, en dat God de wereld geschapen heeft.
 2. Als de uitspraak 'God heeft de wereld geschapen' ook maar enig waarneembaar verschil geeft in de werkelijkheid zoals de wetenschap die bestudeert, dan impliceert dit dat wetenschap en geloof zich op hetzelfde terrein begeven, dus concurrenten zijn. Dus in conflict kunnen komen.
 3. Dat Dekker dan nog 'open en onbevangen' tegenover de feiten van de wetenschap kan staan is ongeloofwaardig.
 4. De wetenschap kan het bestaan of niet bestaan van God niet bewijzen. Het valt buiten de wetenschappelijke methode. Met andere woorden: de wetenschap is agnostisch. God is een on-wetenschappelijk concept. Wetenschappers hebben ervaren dat methodologisch agnosticisme betere wetenschap oplevert.
 5. Daarom is de uitspraak 'Er bestaat geen conflict tussen geloof en wetenschap' óf onjuist (wetenschappelijke kennis is niet op Openbaring gebaseerd, geloof wel) óf subjectief (want volledig afhankelijk van een persoonlijke opvatting van wat 'geloof' inhoudt). Zo kan hij altijd wel een Genesis interpretatie bedenken die niet strijdig is met de wetenschap, maar dat is een privé aangelegenheid. Een andere bron van conflict kan juist de afwezigheid van het begrip 'god' in de wetenschap zijn.
 6. Dekker claimt dat er wel een conflict tussen atheïstisch en theïstisch wereldbeeld bestaat
 7. Dat conflict kan niet binnen de wetenschap uitgevochten worden. Dus ook niet met een ID theorie.
 8. het is dan ook puberaal om gaten in de wetenschap, met name evolutie, te zoeken en deze gaten met ID te labelen en te claimen dat ID wetenschap is
 9. Dekker's "Pleidooi voor een open houding ten aanzien van de historische oorsprong van het leven" was al van het begin een pleidooi voor zijn privé theïstische wereldbeeld. Wees eerlijk: zeg wat je echt wilt.
 10. Wetenschappers worden terecht kwaad als een pleidooi voor het theïstisch wereldbeeld gehouden wordt onder het mom van een wetenschappelijke theorie (ID). Zeker gezien Amerikaanse toestanden.
 11. De ID theorie kan niet losgezien worden van de ID beweging zolang de ID theorie geen wetenschappelijke theorie is. Zonder de theologie heeft ID geen inhoud. Het is dan ook misleidend om te zeggen dat 'de ontwerper' ook aliens kunnen zijn (voeg dan ook de duivel toe aan het lijstje!)
 12. Dekker beweert dat ID geen religieus begrip is, maar zijn uitspraak 'het theïstisch wereldbeeld een betere beschrijving van de werkelijkheid geeft' geeft wel degelijk aan dat hij bij ID aan God denkt en helemaal niet aan aliens (buitenaardse beschavingen). Het beschrijven van de werkelijkheid is een activiteit van de wetenschap.
 13. Terecht merkt Dekker op (NRC 17 Dec 05) dat hij geen ID onderzoek in zijn lab pleegt. Dat kan ook helemaal niet, want ID is geen wetenschappelijke theorie. Dekker's publicatie's in zijn eigen vakgebied en het wetenschappelijk werk waarvoor hij prijzen ontving zijn a-theïstisch zoals iedere goede wetenschappelijke publicatie (4) (zie punt 5) .
 14. Dekker vergroot alleen maar het conflict door de wetenschap te karikaturiseren als 'materialistisch', 'naturalistisch', 'atheistisch', 'toevals denken', enz. zonder deze begrippen te definieren.
 15. 'Zingeving' hoort niet in de wetenschap, maar in religie, filosofie, etc. Het is misplaatst om de wetenschap gebrek aan zingeving te verwijten, omdat wetenschap een beschrijvende, verklarende activiteit is. Wetenschap kan noch zinvolheid noch zinloosheid aantonen.

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?Dekkerboek Cees Dekker, Ronald Meester, Rene van Woudenberg (red) 2005

Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? - Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie.


De boekbespreking is verplaatst naar deze pagina   [ 17 Juli 2005 ]


 
 

Minister Maria van der Hoeven over 'Intelligent Design'

"Woensdag had ik een interessant gesprek met Cees Dekker"

Op de site van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in het weblog van de minister Maria van der Hoeven ('De week van M') van 01-03-05 staat een kort verslagje van haar gesprek met Cees Dekker (10), wat veel stof heeft doen opwaaien.
Naar aanleiding daarvan zijn er kamervragen gesteld. Hier staat het antwoord van de minister op die kamervragen. Mijn kommentaar op het antwoord van de minister:
 1. Op vraag 1 of zij haar positieve uitspraak over ID 'als mens of als minister' heeft gedaan, zegt zij doodleuk 'als beiden'! Dus doet ze in het openbaar -als minister- een positieve uitspraak over ID. Dat is dus fout. Dat is in strijd met haar uitspraak (in antwoord 4) waarin ze de scheiding tussen kerk en staat zegt te accepteren.
  Bovendien lijkt het erop dat haar gehele kennis van ID berust op wat Dekker haar verteld heeft. Die heeft haar waarschijnlijk niet verteld dat ID op goede gronden door wetenschappers verworpen wordt. Ze is dus eenzijdig voorgelicht en op basis daarvan handelt ze.
 2. In het antwoord op vraag 3 spreekt ze over het 'vak' ID (hoe kom je er op dat een vak te noemen?). Direct daarna spreekt ze over 'vele andere mogelijke opvattingen', alsof de doelstellingen van ID beperkt zouden blijven tot 'een andere opvatting verkondigen'. Het gaat om ID als alternatieve en betere wetenscappelijke theorie erkent te krijgen. Zodat ID wel in het onderwijs en de evolutie/biologie boeken vermeldt moet worden. Dit is geen vermoeden van mij. De ID-aanhangers in Amerika trachten dit met fanatieke koppigheid via de rechter af te dwingen. Lees de bronnen (1). Het gaat hier allang niet meer om een 'ontmoeting van culturen en religies'. In het weblog stond wel degelijk: "Als we erin slagen om wetenschappers van verschillende geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan het uiteindelijk misschien zelfs wel worden toegepast op scholen en in lessen." We zullen het maar houden op de eenzijdige voorlichting door Dekker dat ze niet begreep wat de doelstellingen van ID-aanhangers zijn. ID is bepaald geen bindmiddel tussen wetenschappers. Hoogstens een mogelijk bindmiddel tussen christelijke wetenschappers. Maar, zelfs 'gelovige wetenschappers' hebben zeer verschillende en vaak tegenstrijdige opvattingen over ID.
 3. Tenslotte in haar antwoord op vraag 4 zegt ze: "Aangezien ID geen onderdeel is van een kerkelijke leer". Dit is wat de ID-aanhangers zelf beweren en naar de buitenwereld proberen te brengen, maar de rechter in Amerika heeft anders geoordeeld. ID werd afgewezen als een religieuze opvatting dunnetjes vermomd als wetenschap.
 4. De minister vat ID samen als: "een schepper ten grondslag ligt aan alle bestaan hier op aarde". Is dit wetenschap of religie? Dit wordt al 2000 jaar verkondigd door ongeveer alle religies. Zó oppervlakkig is ID vermomd als wetenschap dat een naief persoon ID onmiddellijk herkent als religie.
Zie wikipeadia artikel over Maria van der Hoeven

Intelligent Design is geen wetenschap

Gert Korthof, 29 Nov 2003

In het december nummer van SKEPTER hielden Cees Dekker en Ronald Meester een "Pleidooi voor een open houding ten aanzien van de historische oorsprong van het leven" (5). Er volgden enige zeer kritische ingezonden brieven (6). In hun weerwoord "Kritische beschouwing van Intelligent Design is gewoon wetenschap" (7), in het september 2003 nummer van Skepter, gaan Meester en Dekker in op mijn kritiek op hun eerdere artikel in Skepter. Hier is veel op aan te merken. Hieronder mijn kommentaar (8)
 
  Meester en Dekker schrijven:
...een technoloog geinteresseerd in schepping, maar niet in de technologie van de schepping...
 1. 'niets staat een wetenschappelijke beschouwing van ID in de weg'. Dit geeft precies weer waar het probleem zit: het zijn filosofische beschouwingen, geen empirisch onderzoek naar biologische oorzaken. Opvallend dat hun referenties Del Ratzsch (M&D schrijven ten onrechte 'Del Ratsch') en Plantinga allebei filosofen/theologen zijn. Biologie is geen filosofie/theologie. Bovendien staat het ontbreken van belemmeringen niet gelijk aan een positieve bijdrage aan een beter begrip van de oorsprong van adaptaties in de natuur. Waarom publiceren M&D niet in de wetenschappelijke vakbladen (van hun eigen vakgebied) in plaats van pleidooien te houden? (4).
 2. 'ID is wetenschap ondanks het ontbreken van een mechanisme' en dit willen ze aantonen met 'De wetenschap is vol van niet-mechanistische verklaringen'. Helaas zijn er in de biologie, inclusief de evolutiebiologie, géén 'niet-mechanistische verklaringen'. Erfelijkheid, voortplanting, mutatie, selectie, random drift, etc zijn allemaal mechanistische processen. Wat er in de cosmologie speelt (Big Bang) ligt buiten mijn expertise en is ook niet relevant voor de biologie. Als Uw verwijzing naar Big Bang alles is wat U ter verdediging aan te voeren heeft, dan levert ID géén bijdrage aan de biologie.
 3. Fine-tuning van fysisch chemische eigenschappen valt buiten de biologie. De biologie neemt fysisch chemisch eigenschappen als gegeven.
 4. 'complexiteit van de biologische cel duidt op ontwerp'. Maar dat is niets anders dan een herhaling van Paley met begrippen uit de hedendaagse biochemie! De wetenschappelijke feiten zijn nieuw, maar het afleiden van ontwerp uit complexitiet is hetzelfde wat Paley deed. Dit is hun grootste fout. Ten tweede: 'ontwerp' is geen biologisch mechanisme. Nota bene: een technoloog negeert een mechanisme en blijft mijn kritiek daarop negeren.
 5. 'uitdagingen aan het darwinistische scenario waarvoor in de verste verte geen zicht op een oplossing is'. Hardnekkige problemen in de biologie zijn relatief ten opzichte van onze huidige wetenschappelijke kennis. Dit is niets nieuws. Voor Darwin was erfelijkheid een ontoegankelijk gebied. De tijd was er toen nog niet rijp voor. Nu wel. "Ontwerp" is een gratis (en daardoor waardeloze) oplossing.(6)
 6. "De naam Was Darwin Wrong? suggereert een veel te simpele of-of discussie over het gelijk van Darwin". Dit is irrelevant. Ik heb 'Was Darwin Wrong' niet als argument in de discussie gebracht. Het is de naam van een internet site. Wie is er nu simpel? Meester & Dekker beoordelen een website met 75 pagina's uitsluitend aan de hand van de titel! Dit staat gelijk aan een boek beoordelen aan de hand van zijn titel. Bovendien staat er direct onder de titel 'Exploring the theory of evolution, its extensions, problems, and alternatives'. En als dat nog niet genoeg is, wordt ook nog het doel van de site uitgelegd. Kijk naar de simplistische twee-deling in de titel van hun boek: "Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?". Dus: wie is er nu simpel?
 7. 'Newton werd gecorrigeerd door kwantumfysica en relativiteits theorie'. Newton werd niet aangevuld met 'ontwerp-theorie', voorzover ik weet. Nog nooit is er, bij mijn weten, een wetenschappelijk probleem opgelost door 'Ontwerp'.(8) 'Hetzelfde [een van de grootste wetenschappers allertijden] geldt voor Darwin.' Dank U. M&D denken positief over Darwin, mag ik hier uit afleiden.(9) 'Het zou best zo kunnen zijn dat de uitdagingen van ID uiteindelijk betekenen dat ook het eenzijdig appèl op Darwin's scenario niet meer houdbaar blijft'. Het zou kunnen! Het zou kunnen! Er zijn geen uitdagingen door ID. Er zijn alleen problemen die op dit moment, met onze huidige kennis niet goed oplosbaar zijn. We hebben ID niet nodig om dat te constateren en we hebben ID niet nodig voor een oplossing. Er zijn alleen mensen die deze problemen gebruiken om 'Ontwerp' te pushen.
 8. 'vreemde aantijging dat wij het darwinistische scenario zouden willen vervangen door ID.' 'Natuurlijk willen wij de evolutie niet uit de biologie halen.' Maar hoe zit dat met dat eenzijdig onhoudbare appèl op Darwin's scenario? Als het 'darwinistische scenario' geen voldoende verklaring is dan zullen onderdelen toch vervangen moeten worden?
 9. Tenslotte 'Gert Korthof beschuldigt ons van misleiding'; 'wij zouden God in de wetenschap willen herontroduceren als een soort 'godfactor'. [dit hoeft geen opzettelijke misleiding te zijn]. Maar heren U pleit voor 'Ontwerp'. Wat is dat anders dan God? Het enige andere alternatief voor evolutie is dat het leven op aarde is ontworpen door buitenaardse intelligentie. Het meest recente wapenfeit in de decennia lang durende oorlog tegen evolutie in Amerika toont nog eens aan dat er meer aan de hand is dan een 'pleidooi voor een open houding'. Uw Amerikaanse ID collega's in Texas, die eveneens met Del Ratzsch en Plantinga sympathiseren, hebben zoveel druk weten uit te oefenen op uitgevers van schoolboeken dat de uitspraak "Darwin's theory is the essence of biology" verwijderd is. (Science magazine 14 Nov 2003, 1130b). Het gaat allang niet meer om een 'open houding'. Creationisten willen 'evolutie' uit het onderwijs en uit de leerboeken. Ze eisen dat er disclaimers worden opgenomen op alle plaatsen in leerboeken waar het woord 'evolutie' voorkomt: 'evolutie is niet bewezen' (2)! Dit is slechts het topje van de ijsberg van wat Intelligent Design aanhangers willen. Iedereen met een internet verbinding en die zich op de hoogte wil stellen, kan weten dat er een anti-evolutie oorlog aan de gang is (zie: 1,2,3).


Bovenstaande bijdrage en andere zijn sinds 9 Feb 2004 ook te vinden op: http://www.skepsis.nl/id-discussie-4.html
21 Feb 2004 en 29 aug 2013: layout wijzigingen.
Noten

 1. weblog van Jason Rosenhouse voor dagelijks nieuws over Intelligent Design creationisten in the USA. [22 Feb 2004]
 2. http://www.ncseweb.org/resources/news/2004/OK/329_evolution_disclaimer_bill_pass_2_26_2004.asp [28 Feb 2004] Voorbeelden van wat creationisten willen:
  • any textbook discussing evolution have a disclaimer inserted inside the front cover, describing evolution as "a controversial theory some scientists present as an explanation for the origin of living things"
  • evolution is "an unproven belief that random, undirected forces produced living things."
  • any statement about life's origin should be considered a theory
  • unanswered questions about the origin of life that are not mentioned in your textbook, including the Cambrian explosion and the supposed lack of transitional forms in the fossil record.
 3. Barbara Forrest and Paul R. Gross (2004) "Creationism's Trojan Horse. The Wedge of Intelligent Design" is de beste documentatie in boekvorm wat die zgn 'open-houding' van Meester en Dekker inhoudt in Amerika.
 4. Het top wetenschappelijk tijdschrift Nature 434, 671-674 (31 Mar 2005) publiceerde een artikel met Cees Dekker als mede-auteur: Friction and torque govern the relaxation of DNA supercoils by eukaryotic topoisomerase IB. Het is een zeer technisch verhaal over DNA supercoils en de daarbij betrokken enzymen. In dat verhaal komt het woord 'god' of 'intelligent design' niet voor! Waarom besteedt Cees Dekker zijn tijd aan 'naturalistisch' mainstream onderzoek, in plaats van om voor eens en voor altijd de 'Intelligent Designer' aan te tonen? Dat zou werkelijk een revolutie in de wetenschappelijke wereld te weeg brengen! Als God het belangrijkste in zijn leven is en als hij werkelijk gelooft dat de Intelligent Designer wetenschappelijk aan te tonen is, waarom zet hij niet al zijn geavanceerde know-how in om die Designer aan te tonen? (bijvoorbeeld in zijn eigen vakgebied). Waarom werkt hij er niet fulltime aan zoals William Dembski? Kennelijk houdt hij zich liever bezig met het kritiseren van wetenschappers in een ander vakgebied (evolutiebiologie) of met filosofishe bespiegelingen. 4 april 2005
 5. Cees Dekker en Ronald Meester (2002) Pleidooi voor een open houding ten aanzien van de historische oorsprong van het leven
 6. Reacties hierop van Marcel Hulspas, Florens de Wit, E.P.J. van den Heuvel, G. Klein Sprokkelhorst, Gert Korthof.
 7. Kritische beschouwing van Intelligent Design is gewoon wetenschap Cees Dekker & Ronald Meester
 8. Nieuwe reacties op intelligent design discussie van Gert Korthof, en Jan Willem Nienhuys.
 9. Voor een definite van 'wereldbeeld' zie: Michael Ruse. Vraag: kunnen wereldbeelden waar of onwaar zijn? Kunnen ze vergeleken worden?
 10. 'Woensdag had ik een interessant gesprek met Cees Dekker' (ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) Weblog (01-03-05) 'De week van M' (minister Maria van der Hoeven) (oorspronkelijke link werkt niet meer). Het antwoord van de minister op kamervragen n.a.v. haar weblog.


Links

 • Gert Korthof (1995) 'Waarom creationisme geen wetenschap kan zijn', Skepter jaargang 8. No 4. December 1995. pagina 41.
  SKEPTER DEC 1995
 • In het blad SKEPTER jaargang 17 nr 3 Herfst 2004 verscheen een 3 pagina lange boekbespreking door Jan Willem Nienhuys van het boek Why Intelligent Design Fails.
 • haddarwingelijk De Nederlandse editie van National Geographic november 2004 had een cover story over het thema van deze site: Was Darwin Wrong?
 • Nederlands-talige site 145 jaar na Darwin die zich bezig houdt met evolutie/schepping.

top


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Korthof blogspot home: wasdarwinwrong.com wasdarwinwrong.com/korthof64.htm
Copyright ©G. Korthof 2003 First published: 21 Nov 2003 Updated: 4 dec 2018 Links: 23 Jan 14