Empathie als maat voor een menselijke samenleving

Gert Korthof
Online 31 juli 2010. (updates: zie de tekst)  | Theorie | Praktijk | Bronnen |

Probleemstelling en doelstelling

Een tijd voor empathie De mens is een unieke diersoort. Hersenonderzoeker Michael Gazzaniga betoogt al jaren dat de menselijke hersenen superieur zijn aan welk dier dan ook. De mens zou capaciteiten bezitten zoals zelfbewustzijn, intelligentie, taal, empathie en altruÔsme. Capaciteiten die geen enkel ander dier in dezelfde mate zou bezitten. Modern onderzoek naar hulpvaardgheid (youtube filmpje 'Kids Are Naturally Altruistic') laat zien dat kinderen spontaan hulp bieden aan anderen. Daarom zou je verwachten dat de menselijke samenleving superieur is ten opzichte van die van dieren. Is dat ook zo? Hoe functioneert de menselijke samenleving in werkelijkheid? Leiden de veronderstelde superieure eigenschappen ook tot superieur gedrag? Speelt empathie een grote rol in de menselijke samenleving?
De eerste doelstelling is te onderzoeken hoe het in de praktijk gesteld is met empathie. De tweede doelstelling is de gevallen te onderzoeken waar empathie faalt en wat de oorzaken daarvan zouden kunnen zijn. Dit betoog is geÔnspireerd door 'Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving' van Frans de Waal [1].

Methode

We definieren empathie als het vermogen je te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen en daar naar te handelen. We nemen het voorkomen van empathie in de samenleving als maatstaf voor hoe 'menselijk' onze samenleving is. Is empathie de norm of de uitzondering in de dagelijkse praktijk?
Deze nieuwe invalshoek zou ons in staat kunnen stellen de levenslange gewenning aan de samenleving waarin we opgegroeid zijn en die we daarom als normaal beschouwen, met nieuwe ogen te bekijken, alsof we buitenaardse bezoekers zijn of een bioloog die diergedrag bestudeert (zoals Frans de Waal).
Geschikte bronnen voor wat er fout gaat in interacties tussen mensen zijn TV programma's die misstanden in onze samenleving signaleren en proberen te verhelpen. Het zijn voor iedereen toegankelijke bronnen. Het zijn conflicten tussen instanties (Ziekenhuizen, Defensie, Politie, Justitie, Overheid, Kerk, Bedrijfsleven) en individuen die ernstige gevolgen voor het individu (de gedupeerde, slachtoffer) hebben.

Resultaten

De conflicten blijken voor te komen tussen individuen en instanties. Instanties die de bedoeling hebben om welzijn en welvaart voor iedereen te creŽren, maar die ook voor problemen tussen mensen zorgen. Het aantal gevallen van duidelijk gebrek aan empathie is veel groter dan je zou verwachten op grond van de menselijke superioriteit ten opzichte van dieren en de lijst groeit nog steeds (zie: Praktijk).
Het objectieve resultaat uit de beperkte steekproef is (zie: bronnen) dat empathie afwezig is in contacten tussen vertegenwoordigers van bovengenoemde instanties en burgers. Partijen kunnen conflicten niet oplossen naar tevredenheid. Het individu (de burger) is de verliezer, de instantie is 'de winnaar'. Er is geen gelijkwaardige situatie. De relatie is asymmetrisch. De macht ligt eenzijdig bij de instantie. Gedupeerde burgers zoeken ten einde raad bemiddeling bij tv programma's omdat overleg niet meer werkt (zie: bronnen).

Conclusie

Bij contacten en vooral bij conflicten tussen burgers en instantie is empathie vervangen door regelgeving (overheid) en de economische belangen (leveranciers, fabrikanten, maar ook ziekenhuizen willen winst maken). Individuen binnen een organisatie identificeren zich met de organisatie en dat is niet te verenigen met empathie met het slachtoffer van een fout van hun bedrijf. Een relatie mens-mens wordt vervangen door vertegenwoordiger-van-een-instantie tegenover een individu. Gevolg: empathie wordt onderdrukt. De 'vertegenwoordiger' mag en kan geen empathie te voelen. Empathie is strijdig met de belangen en de regels van de organisatie. Het beangstigende is de vanzelfsprekendheid waarmee empathie wordt vervangen door 'regels zijn regels' en 'we kunnen voor U geen uitzondering maken'. Bovendien is het contact burger met instantie vaak anoniem (formulieren! bureaucratie! contracten!), er is geen face-to-face contact, wat empathie erg moeilijk maakt.

Personen die werkzaam zijn bij bovengenoemde instanties hebben gewoon een baan en zijn 'vergeten' dat die instanties in het leven geroepen zijn om welzijn en welvaart voor iedere burger te bevorderen. Maar instanties geven de hoogste prioriteit aan hun eigen voortbestaan en hun reputatie. Bedrijven gaan voor de winst en imago. Angst om fouten en schuld te bekennen vormen het grootste obstakel tot empathie met slachtoffers van fouten (justitie, politie, ziekenhuizen, overheid, kerk). Samenvattend: geld (schadevergoeding, winst), contracten en regelgeving zijn de grootste obstakels voor het tot uiting komen van empathie. Mensen hebben zo'n soort samenleving laten ontstaan en houden zo'n samenleving in stand.

Deze praktijk is strijdig met het idee dat de mens superieur is ten opzichtig van het dier (groter hersenvolume, intelligentie, zelfbewustzijn, 'theory of mind', spiegelneuronen, uniek taalvermogen, opvoeding, scholing). De praktijk van menselijke samenlevingen is teleurstellend en ontnuchterend. Wat empathie betreft presteren mensen beneden hun capaciteiten. Zeker wanneer we bedenken dat in die instanties meestal goed opgeleide en gezonde personen werken (gťťn psychiatrische patienten of personen met een strafblad), goed te eten hebben, niet in een achterstandswijk wonen, en er geen sprake is van noodsituaties als oorlog. Er is dus geen reden om te zeggen dat het meevalt met empathie in de dagelijkse praktijk.

Discussie

Zijn mijn bronnen eenzijdig? Uitsluitend 'slecht nieuws'? De instanties zijn toch niet 100% slecht? De overheid doet toch ontzettend veel goede dingen? We leven toch in een welvaartsstaat? Nederlanders geven toch vaak en veel aan goede doelen? Er wordt toch veel aan vrijwilligerswerk gedaan? Mensen zijn toch vaak aardig tegen elkaar? Ja, dat geldt voor vrienden en partners, maar zodra mensen beroepshalve anderen helpen (bv. klusbedrijf, tandarts, garage) wordt empathie en altruisme vervangen door een factuur. Dan moet er geld verdiend worden. Met alle gevolgen van dien. Zouden geld, bureaucratie ('regels zijn regels') en anonimiteit de cruciale factoren zijn, de grootste belemmerende factoren die empathie onderdrukken in de relaties tussen mensen? Dit zou nader onderzocht moeten worden. Zonder kennis van factoren die empathie uitschakelen kun je geen empathische samenleving creëreren. Zonder kennis weet je de omvang van het probleem niet. Onverschilligheid ten aanzien van onrecht, vergroot onrecht. Zeker als het niet om losstaande incidenten gaat, maar om structurele problemen. De ogen sluiten voor dit soort 'slecht nieuws' is op zich al gebrek aan empathie. Bovendien beogen die consumenten tv programma's bemiddeling en oplossing van conflicten en slagen daar vaak in.

Aanbeveling

Het Humanistisch Verbond en de Humanistische Omroep zouden moeten samenwerken met tv programma's die gedupeerde burgers helpen of een eigen programma starten. Je kunt de samenleving niet verbeteren als je de ogen sluit voor wantoestanden en wangedrag. Je kunt de samenleving niet humaner maken als je de onderdrukking van empathie niet opspoort en de belemmerende factoren uit de weg ruimt. Dit gaat veel verder dan de tamelijk onschuldige campagnes van SIRE ('Aardige mensen, hoe gaan we ermee om?').

THEORIE

(update: 2 Nov 2014)
 • Frans de Waal (2009) Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving . Uitgeverij Contact. (zie ook mijn blogpost van 22 Jan 2010). Recent artikel van Frans de Waal The Antiquity of Empathy, Science 18 May 2012 (waarin hij constateert dat empathie vaak beperkt wordt tot de in-group. Mogelijke toepassing: de in-groep is de organisatie waarvoor je werkt, de out-group zijn de klagende klanten (moet uitgewerkt worden!).
  Gezien zijn uitlatingen (1) zou Frans de Waal zich eens moeten verdiepen in waarom er in Amerika een meerderheid bestaat die het privť wapenbezit zo hartstochtelijk verdedigt als een primaire levensbehoefte en grondrecht. Zelfs Obama slaagt er niet in na de recentste shooting tragedie om maar ook ťťn wet hoe klein ook door te voeren om de schadelijke gevolgen van wapenbezit in te dammen (2013). En waarom er zo weinig solidariteit is in Amerika; en hoe het komt dat Amerikanen het werk van de atheÔstische (!) schrijfster Ayn Rand, "na de Bijbel, als het belangrijkste boek van de afgelopen eeuw" waarderen. Het credo van Ayn Rand: "hebzucht is een nastrevenswaadige en positieve eigenschap" (Hans Achterhuis: De utopie van de vrije markt (zie hieronder), p.276.)
 • Frans de Waal (2013) The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism Among the Primates, ned. vertaling: De Bonobo en de Tien Geboden. Moraal is ouder dan de mens. In tegenstelling tot zijn vorige boeken mengt Frans de Waal zich hier in de atheïsme - religie strijd en veroordeelt de zg. neo-atheïsten. Zie mijn blogs: Enige hulp bij het lezen van De Bonobo en de Tien Geboden en: Frans de Waal houdt lezing in een uitverkocht Paradiso.
 • Simon Baron-Cohen (2011) Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cruelty, Basic Books: "he examines social and environmental factors that can erode empathy". Precies: dat is een belangrijke invalshoek om het gebrek aan empathie te verklaren. De auteur is psycholoog en ontwikkelde de Empathy Quotient (EQ). Vermoedelijk is de Nederlandse vertaling: Nul empathie – Een theorie van menselijke wreedheid (2012) (volkskrant recentie), maar er bestaat ook een Engelse titel: Zero Degrees of Empathy: A New Theory of Human Cruelty (2011). Het is niet duidelijk of die allemaal hetzelfde zijn: uitgevers maken het ons niet makkelijk. Uit een eerder boek: Essential Difference. Male And Female Brains And The Truth About Autism: "female-type brains are better at empathizing and communicating". Zitten er teveel mannen in politiek en bestuur, of verandert bureaucratie normale mensen in mensen met nul-empathie? Of gaan mensen met weinig empathie in de politiek?
 • Christian Keysers (2012) Het empathische brein. Waarom we socialer zijn dan we denken. Uitgeverij Bert Bakker paperback 288 pag (Noten, geen index). Vertaling van The empathic brain. Keysers is hersenonderzoeker. De ontdekking van spiegelneuronen staat centraal. Spiegelneuronen als basis voor empathie en leren vooral bij de mens. Een belangwekkend en optimistisch boek. Aandacht voor autisme, psychopathen en de 'gulden regel' in de moraal en religie. Keysers slaagt er m.i. niet in uit te leggen waarom er zoveel gebrek is aan empathie in de moderne samenleving. Zie interview met Keysers op youtube.
 • Roman Krznaric (2014) 'Empathie', Uitgeverij Ten Have (vertaling van Empathy: A Handbook for Revolution). VPRO boekenprogramma zondag 2 nov 2014 geeft indruk van de auteur en zijn boek.
 • Hans Achterhuis (2010) 'De utopie van de vrije markt'. Als er ťťn factor is die empathie expliciet uitschakelt dan is het wel een pleidooi voor egoÔsme. Precies dat wordt beschreven in het boek van Achterhuis:
  • "Rand schetst in Atlas Shrugged een kapitalistische utopie, waar medemenselijkheid en onbaatzuchtigheid in worden gewisseld voor een wereld van neoliberale utopisten, waar het vrije markt-denken hoogtij viert en eigenbelang voorop staat." "Overal moet geld aan verdiend worden, delen is volstrekt verboden". (vpro boeken).
  • "Eigenbelang, selfishness, is het centrale concept van het Objectivisme van Ayn Rand."
  • "Ayn Rand stelt met een grote historische greep dat alle ethische systemen uit de traditie selfishness een kwaad vinden en altruÔsme een deugd. Volgens haar is het precies andersom."
  • "Delen met anderen wijst Rand af als een irrationele handeling." (Trouw)
  • "nieuwe maatschappij voorbereid die de utopie van de hebzucht (greed) zal zijn." "Niets wordt uit betrokkenheid of vriendschap geschonken, alles moet door eigen arbeid worden verdiend. De superkapitalisten in Atlantis laten zelfs niet na elkaar te vertellen hoe graag ze de ander het vel over de oren halen. Dit is alleen maar goed voor de productie en welvaart." (Trouw).
 • Frank Hermans (socioloog): Beschaving en empathie, HOVO cursus Universiteit Nijmegen. Deze bron ontdekte ik pas sept 2014 nadat ik deze pagina al had geschreven, maar veel in de cursus komt overeen met wat ik hier schrijf. Inhoud: Het beschavingsproces; Empathie; De Nederlandse samenleving; De reikwijdte van de beschavingstheorie; De beschavingsgeschiedenis van de mensheid (Kan de gehele geschiedenis van de mensheid als een beschavingsproces worden beschouwd in de betekenis van toenemende zelfbeheersing en empathie); Moderne onzekerheden.
 • Michael Gazzaniga (2009) Human: The Science Behind What Makes Us Unique (geciteerd door Taede Smedes)
 • Kai Kupferschmidt (2013) Concentrating on Kindness, Science, 20 Sep 2013 is een news item over neurobioloog Tania Singer die empathie en compassie onderzoekt (hersen scans) maar nog geen populair-wetenschappelijk boek heeft gepubliceerd.
 • Peter J. Richerson, Robert Boyd (2005) "Not By Genes Alone. How Culture Transformed Human Evolution": "Our societies are larger, more complex, and more cooperative than any other mammal's."
 • Robin Dunbar (2010) 'How Many Friends Does One Person Need?: Dunbar's Number and Other Evolutionary Quirks': "He explains phenomena such as why 'Dunbar's Number' (150) is the maximum number of acquaintances you can have.
 • Sociale psychologie van bedriegers en oplichters: "A possible psychological example is the modern rise of sociopathic traits as a consequence of living in large cities, which lowers the reputational costs of pursuing a strategy of deception, cheating, and defection (Buss & Duntley, 2008; Mealey, 1995)." Het internet is nog belangrijker.
 • Het effect van macht: "According to psychologists, one of the main problems with authority is that it makes us less sympathetic to the concerns and emotions of others. For instance, several studies have found that people in positions of authority are more likely to rely on stereotypes and generalizations when judging other people. They also spend much less time making eye contact, at least when a person without power is talking. " (bron) (een belangrijk artikel. - met dank aan Harry).
 • Bruce Schneier (2012) Liars and Outliers. Enabling the Trust That Society Needs to Thrive. Vertrouwen is verwant aan empathie. Vertrouwen is de grondslag van een goed lopende maatschappij. Bespreking in: Science 12 October 2012.
 • Kevin Dutton (2012) 'The wisdom of psychopaths', Scientific American Oct 2012 pp 68–71. Hierin argumenteert hij dat CEOs (directeuren van grote bedrijven) en politici karaktertrekken van psychopathen bezitten: onbevreesd, ondernemend, gefocussed, zelfvertrouwen, charismatisch, nietsontziend, gebrek aan empathie. Interessant: hij maakt ook onderscheid tussen 'hot empathy' en 'cold empathy'. Zie ook zijn boek: The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success.

Noten

 1. "Even the staunchest atheist growing up in Western society cannot avoid having absorbed the basic tenets of Christian morality. Our societies are steeped in it" (bron) uh?PRAKTIJK

Onderstaande tekst is een opsomming in telegram stijl. Update: 23 Aug 2015

Bedrijfsleven | Justitie | Overheid | Gezondheidszorg | Kerk | Burgers | Diversen | Abnormale omstandigheden

 1. BEDRIJFSLEVEN
  • Shell: rechtzaak milieudefensie names boeren in Nigeria tegen Shell. Zie Zembla.
  • BP: Olieramp in de Golf van Mexico 2010: BP wist van olielek voor explosie.
  • tabaksindustrie: David Michaels (2008) 'Doubt Is Their Product. How Industry's Assault on Science Threatens Your Health', Oxford University Press, Oxford, 2008. 384 pp.
  • Dole: Bananas! documentaire (wiki). Advocaat strijd tegen bananen gigant Dole omdat arbeiders op Nicaraguaanse plantages onvruchtbaar werden door gif DBCP. Nog voor het uitbrengen van de film worden de regisseur en alle betrokkenen op onvoorstelbaar gruwelijke manieren geÔntimideerd met juridische maatregelen. Tevens wordt de internationale pers succesvol bewerkt. Het filmfestival zwicht voor chantage door Dole. Eerlijke nieuwsvoorziening en onafhankelijke filmindustrie wordt om zeep geholpen. Kapitalisme op zijn dieptepunt (of: het ware gezicht?): alle principes van democratie, vrije meningsuiting, rechtsgelijkheid, eerlijkheid, en menselijkheid werden met de voeten getreden door Dole. In de vervolg documentaire VPRO Tegenlicht wordt totaal onverwachts de uiteindelijke overwinning in beeld gebracht. Bijzonder aangrijpend en spannend.
  • Farmaceutische industrie:
  • Voedselindustrie
   • "Een gewetensvolle fabrikant van voedingsmiddelen zou failliet gaan als hij miljoenen uitgaf aan research naar beter opneembare ijzersoorten, want de concurrent maakt die researchkosten niet, maar roept even hard dat zijn product gezond is. Dat soort wangedrag is lastig te ondervangen met regelgeving over reclame voor gezond voedsel, want de overheid kan niet voorzien wat producenten zullen verzinnen, en er zijn altijd producenten die onder de druk van de markt de grenzen van de wet opzoeken. De consument kan moeilijk beoordelen wat gezond is". (Martijn Katan in NRC 21 nov 2009)
  • bioindustrie
   • Overmatig antibiotica gebruik in vleeskuikenindustrie veroorzaakt resistente tegen ESBL-bacterie die op mensen overgebracht kan worden. In Ned. plm 100 patienten overleden aan ESBL in 2007. Al sinds 1977 wordt er gewaarschuwd voor dit probleem, ook door Gezondheidsraad. Mininster van Landbouw Gerda Verburg (CDA) doet niets ondanks alle adviezen. bronnen: Medisch Contact, Zembla 11 april 2010.
  • KLM: gif in de cockpit: piloten ziek door neurotoxische stoffen.
  • Schiphol: geluidsoverlast.
  • Lufthansa: staking kost 25 miljoen per dag
  • Philips: De bonussen aan de top van Philips zijn fors gestegen. Uit het jaarverslag van het concern blijkt dat topman Gerard Kleisterlee over 2009 ruim 962.000 euro ontving. Dat is ruim vier keer zoveel als de bonus over 2008.
  • Philips: Philips heeft samen met zes andere elektronicabedrijven megaboetes gekregen voor het vormen van kartels in de markt voor beeldbuizen. (5 dec 2012). NOS.
  • Nederlandse energiebedrijven importeren 'foute' steenkool uit Zuid-Afrika en Colombia voor hun kolencentrales. Energiebedrijven medeplichtig aan moord, Netwerk 29 jun 2010. Volgens minister Tineke Huizinga (ChristenUnie) kan hier niets aan gedaan worden (bron)
  • NUON: weigert ieder excuus, hulp of schadevergoeding bij een uit de hand gelopen vloerisolatie onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd en ontkent iedere relatie tussen de vloerisolatie en de gezondheidsklachten van de bewoners. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen, zegt NUON. U bent de eerste, we hebben al duizenden woningen geÔsoleerd, maar nooit is zoiets opgetreden, zegt NUON. Een bijzonder onsympathieke, klantonvriendelijke, onmenselijke houding van Nuon. (Ziek door PUR-isolatie of niet? 3 mei 2012 en op 8 uur NOS journaal). Een zaak voor de Rijdende Rechter of de Ombudsman!
  • Turkish Airlines zou zelfs geen contact met hem hebben opgenomen (slachtoffers crash turkish airlines herdacht).
  • Malafide & onbetrouwbare schuldhulp- of bewindvoeringskantoren (vrijdag 26 februari 2010) zijn bureaus die er in slagen mensen die door schulden aan de grond zitten kaal te plukken! †http://knelpunt.omroepmax.nl/
  • Wehkamp: wanprestatie bij levering product. http://knelpunt.omroepmax.nl/
  • Golden Sun Resorts: Hij was korte tijd directeur van Golden Sun Resorts, dat geld zou investeren in Turkse huizen, maar in werkelijkheid werden ruim 230 beleggers opgelicht. Golden Sun-fraudeur gearresteerd.
  • Pizza fabrikanten (etc): gebruiken nepkaas waarbij ze de consument misleidende informatie geven en toch binnen de wet blijven (5% kaas) en de boeren beconcurreren.
  • Nestlť: 's Werelds grootste voedingsconcern Nestlť, bekend van KitKat, is mede verantwoordelijk voor de vernietiging van Indonesisch oerbos. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Nestlť gebruikt palmolie van het Indonesische bedrijf Sinar Mas. Greenpeace voert al jaren campagne tegen het palmoliebedrijf, dat stelselmatig oerbossen kapt voor de aanleg van palmolieplantages. KitKat bedreigt bestaan orang-oetan.
  • Banken:
   • -Nederlandse Bank faalde als toezichthouder en gaf ten onrechte de DSB een bankvergunning tegen eigen regels in. Vele (hoeveel?) burgers zijn slachtoffer. (Scheringa!).
   • DSB bank: honderden mensen in de financiŽle problemen, zie o.a.: Radar, 3 mei 2010.
   • Fraude met pinpas bestaat al jaren (skimmen). Het bedrag dat skimmers achterover drukken is vorig jaar gestegen. In 2009 zijn 32.000 betaalpassen geskimd. De gemiddelde schade per pas was ongeveer 1100 euro. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dat een stijging van vijf miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. Wanneer de banken hier niet voldoende tegen doen, of zelfs de schade niet vergoeden, is dit gebrek aan eerlijkheid, rechtvaardigheid en empathie tov klant, die machteloos staat. Dit is afgezien van de criminelen zelf die medeburgers bestelen.
   • De Belgische justitie heeft een grootschalige fraude met onlinebankieren blootgelegd. Uit ons onderzoek is gebleken dat vier criminelen zo in amper twee weken 300.000 tot 500.000 euro per muilezel [tussenpersoon] konden opstrijken. bron.
  • Verzekeringsmaatschappijen:
   • Michael Moore (2007) documentaire 'Sicko': "Veel mensen die wel premie betalen blijven verstoken van de behandelingen die ze nodig hebben, omdat verzekeringsmaatschappijen elke mogelijkheid aangrijpen om mensen uit hun systemen te knikkeren of niet uit te keren". Het nieuwe zorgstelsel in Amerika -2010- pakt ook verzekeringsmaatschappijen aan. Maar het winstoogmerk blijft, ze zullen mazen in de wet blijven zoeken en claims blijven weigeren." "Er zullen mensen op een tragische manier slachtofffer van het systeem blijven". "Nixon: "...the less care they give them, the more money they make". (info).
    Het opvallende is dat een verzekeringsmaatschappij juist de bedoeling heeft/had om mensen te beschermen tegen de gevolgen van tegenvallers, maar eenmaal opgericht hun premiebetalende klanten maar wat lastig vinden als ze om uitkering vragen. Zowel de klant als de maatschappij denken aan hun eigenbelangen, die strijdig zijn. Was uitkering van medische kosten het doel, nu wordt dat gezien als onkosten die zoveel mogelijk omlaag moeten. "Nixon: "...the less care they give them, the more money they make". Fraude ontstaat. De menselijkheid die ooit aan de basis van het systeem gestaan moet hebben, is totaal verdwenen en omgeslagen in het tegendeel: onmenselijkheid.
   • Nederland: Twee Achmea's weigeren letselschade-probleem op te lossen
   • Verzekeraars traineren claims arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Als het erop aan komt, blijkt dat verzekeraars er alles aan doen om niet te hoeven betalen bij arbeidsongeschiktheid. Een verzekeraar die de uitkering staakt, omdat de cliŽnt niet meer arbeidsongeschikt zou zijn, raakt deze persoon op het meest kwetsbare moment. Naast zorgen over zijn gezondheid en het bedrijf, valt ook nog eens het inkomen weg. Dat ervoer ook Rob van den Berg die door slaapapneu arbeidsongeschikt raakte. Pas vier jaar, vier advocaten, een rechtszaak en een hoger beroep later kwam het tot een schikking. 24 januari 2015 opent Kassa een meldpunt voor klachten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (VARA Kassa)
  • Wooncorporatie:
   • Hoogezand: Zonneflat heeft weinig sympathie en empathie voor bejaarde, gebrekkige, kwetsbare huurders in flat met 5 jaar lang gebrekkige, kapotte lift (bron) (Kassa: in het algemeen leveranciers, middenstanders die weinig empathie hebben met hun klanten).
  Consumentenzaken: Klachtenkompas: klachten over bedrijfsleven: Jaarlijks ontvangen wij duizenden meldingen over slechte klachtenafhandeling door bedrijven.
  Geschillencommissies: Er bestaan maar liefst 50 geschillencommissies. In 2011 werden er 3896 uitspraken gedaan, waarvan 56% (deels) in het voordeel van de consument. Blijkbaar zijn belangen van consumenten en producenten tegenovergesteld!

 2. JUSTITIE:
  • fraude: Een medewerker van het Openbaar Ministerie is aangehouden op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte †en het aannemen van steekpenningen.
  • Officieren van justitie in de fout: (Zembla): Wat gebeurt er eigenlijk met de officieren van Justitie die fouten hebben gemaakt, waardoor 1) onschuldigen veroordeeld worden, of 2) schuldigen vrijuit gaan? Die vervolgen hun loopbaan en maken later soms promotie, zo blijkt.
   In de afgelopen tien jaar zijn zeker 150 verdachten van moord, doodslag, kinderporno en vrouwenhandel door fouten†van het Openbaar Ministerie vrijgelaten. Het OM knoeide in sommige gevallen met bewijsmateriaal, waardoor de rechter de verdachte moest vrijspreken. Wat is de reactie? Het OM overweegt stappen tegen de makers van het televisieprogramma Zembla.
  • Lucia de B: (17 maart 2010). Het gerechtshof in Den Haag achtte bewezen dat Lucia de B. zeven patiŽnten had vermoord. Nu niet meer. De zaak Lucia de B. OM heeft niet toegegeven dat ze grote fouten heeft gemaakt (volgens verslaggever op tv). Lucia de B heeft 6 jaar onschuldig vast gezeten! en ze had levenslang gekregen. Tunnelvisie! Beeldvorming rond haar persoon gaf doorslag, feiten werden aangepast. Maarten 't Hart (Schrijver) en Metta de Noo (verpleegkundige), wetenschapsfilosoof Ton Derksen ('Lucia de B.: reconstructie van een gerechtelijke dwaling.') hebben zich voor de zaak ingezet. De 7 moorden waren sterfgevallen met een natuurlijke doodsoorzaak. Zie ook artikel: Lucia de B. is onschuldig, zegt wetenschapsfilosoof Ton Derksen en zeer uitgebreid verhaal in wikipedia.
  • Ina Post: bejaardenverzorgsters die onder druk door de politie een moord bekende maar daarna weer in trok, maar toch veroordeeld werd zonder duegdelijk bewijsmateriaal tot 4 jaar gevangenisstraf. De zaak is nu in herziening na meer dan 20 jaar. Ina Post en De Nachtmerrie van Ina Post. Reconstructie van een bekentenis (documentaire van human.nl).
  • Martien Hunnik: Waarschijnlijk ten onrechte veroordeeld voor moord op Bart van der Laar, zit al 30 jaar vast. (Waarheidsvinding). Martien Hunnik wordt uitsluitend veroordeeld op grond van zijn eigen, niet met de feiten kloppende, bekentenis. Zie ook: Een levenslange strijd, Brandpunt 7 juli 2015.
  • Henk Haalboom: 12 jaar gevangen voor een moord die niet werd gepleegd. Onschuldig gevangen.nl
  • Andy Melaan zat acht jaar onschuldig in de gevangenis. Krijgt schadevergoeding van ruim 9 ton. (Brandpunt 20 april 2014)
  • Hans Crombag Integendeel (over psychologie en recht), Dubieuze zaken. VPRO
  • De bescherming van de daders en het in de steek laten van slachtoffers van misdrijven lijkt een structureel probleem in de Nederlandse 'rechtspraak'. Rechtvaardigheid ontbreekt! Waarom zijn er eigenlijk wetten? Een uiterst tragisch voorbeeld is het gebrek aan empathie met slachtoffers van verkeersongelukken. Dronken automobilist rijdt mensen dood en krijgt een taakstraf (voor moord!) en hoeft niet de gevangenis in. Zie: Vereniging Verkeersslachtoffers: waarom is er eigenlijk een vereniging nodig als als slachtoffers goed behandeld werden door de Nederlandse overheid? Zie ook: Het Fonds Slachtofferhulp.
  • Daders hebben meer te vertellen dan slachtoffers en nabestaanden. Zie: Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, Slachtoffer Hulp.
  • Moord op Els Borst en de zus van de verdachte hadden voorkomen kunnen worden. Bij omgang met vermoedelijke dader Van U. maakten OM, politie en GGZ zeer veel fouten, stelt commissie (nrc 25 juni 2015). Onverschilligheid en ondeskundigheid van politie en justitie in Nederland kosten dus mensenlevens. Is Nederland een beschaafd land?
  • Laakbaar overheidsoptreden: zwaargewonde boswachter Brabants Landschap wordt vervolgd door justitie. Een extreem gebrek aan empathie. 30-6-2015

 3. OVERHEID

  Ombudsman is signaal van conflicten tussen mensen ('burger'-'overheid', landelijk, provinciaal, gemeentelijk) . (op zich geeft dit onderscheid al aan dat er verschillende soorten mensen zijn, vervreemding, verwijdering, afstand)

  • LANDELIJKE OVERHEID
   • In de schulden dankzij een fout van de Sociale Dienst
   • Een stenografe liep tijdens haar werk in de Tweede Kamer RSI op
   • Door een persoonsverwisseling onschuldig vastgezet
   • asielzoekers afwijzen, terugsturen is het grote dilemma van menselijkheid en bureaucratie
   • pleegouders - voogd. juridische rimboe, mensen die belangeloos de zorg voor niet-biologische kinderen om zich nemen komen financieel in de kou te staan. Regels zijn regels. Een gezin was 12 jaar bezig met procederen tegen de Staat om financiele vergoeding! Een altruistisch gedrag wordt door de Staat gestraft.
   • Waterschapsbelasting kent alleen 1 of 3 persoonsgezinnen, dus 2-persoonsgezinnen betalen voor 3. en er zijn 2 miljoen 2p huishoudens die samen 120 milj euro teveel betalen. Verdediging: dit heeft gemm de laagste inningskosten. 10pgezinnen betalen ook voor 3.
   • geen plaats voor dakloze moeders in opvanghuizen.
   • RDW: Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft medewerker Rick van Hek ontslagen op basis van een false beschuldiging van fraude door een collega. Na 7 jaar procederen krijgt van Hek gelijk van de Hoge Raad te Amsterdam. Maar zijn werkgever wil haar fout niet erkennen. Hij raakt eenzijdig verlamd in armen en been en kan niet meer optreden als jazzpianist. Bron: NCRV Dokument. (niet bij ombudsman aangeklopt?)
   • Klokkenluiders:
    • Ad Bos: bouwfraude onthult. Fraudeurs bij 1000 bedrijven. Slechts 4 betrokkenen vervolgd. Slechts enkele corrupte ambtenaren vervolgd. Bos schrijft in 2004 een brief aan Balkende met verzoek tot overleg om te vragen hoe de Ned overheid hem financieel kan helpen. Balkende antwoord dat het een maatschappelijke plicht is om misverstanden aan het licht te brengen. Om die reden ziet hij geen reden om derhalve geen noodzaak om op uw verzoek in te gaan. Bos heeft zijn huis verkocht, heeft geen werk, geen inkomen, woont in een camper. In Amerika zou hij miljonair geworden zijn (Zembla 20 april 2008).
    • Fred Spijkers: Inmiddels is Fred Spijkers de langstlopende klokkenluiderszaak van Nederland, met een metersdik dossier. Spijkers werd in 1993 door Defensie ontslagen. In 2002 erkende de staat het gelijk van Spijkers. Hij kreeg een lintje, 1,6 miljoen euro schadevergoeding en een excuusbrief. Klokkenluider Spijkers opnieuw naar rechter.
    • Wim van den Haak onthulde Dat het Waterschap Roer en Overmaas de vergunningen voor zijn eigen projecten regelde als die allang waren uitgevoerd en werd weggepest en ontslagen. Tegen de klokkenluidersregeling van het waterschap in. Zie: Volkskrant en tv documentaire De Wachtkamer. De directie heeft zich schandalig gedragen tegenover deze gewetensvolle werknemer.
   • Fraudewet: de strenge Fraudewet, die uitkeringsfraude moet tegengaan, schiet haar doel voorbij. Mensen die al dan niet door eigen schuld, onwetendheid of onhandigheid een foutje maken met het doorgeven van veranderingen in hun situatie, worden bestraft met torenhoge boetes. Echte kwaadwillenden belanden vaak in het strafrecht, waar de boetes veel lager zijn. (Volkskrant 4 Dec 2014). Zo gaat dat in Nederland: een overhaast en slecht doordacht politiek besluit, dat op een bureaucratische manier (blind voor de persoon achter het dossier en blind voor fouten van de uitvoeringsinstantie) wordt uitgevoerd waardoor onschuldige mensen het slachtoffer worden. Eerst moet de Nationale Ombudsman een half jaar lang onderzoek doen, voordat de politiek inziet dat er iets vreselijks fout loopt. Kan dat in Nederland werkelijk niet beter? Wat is dit toch een inhumaan land...
  • POLITICI:
   • "Het erkennen van een fout in een debat in de tweede kamer wordt meestal gezien als verliezen van het debat" Femke Halsema, april 2010 Paul & Witteman. (en komt daardoor zelden voor).
   • Bewijzen opgedoken voor corruptie Belgische minister
    http://nos.nl/artikel/140920-bewijzen-opgedoken-voor-corruptie-belgische-minister.html
   • De voormalige premier van IsraŽl, Ehud Olmert, wordt genoemd als hoofdverdachte in een groot corruptieschandaal. Dat meldden IsraŽlische media donderdag. Olmert zou steekpenningen voor omgerekend ongeveer 700.000 euro hebben aangenomen.
    http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1369987.ece/Olmert_hoofdverdachte_in_corruptieschandaal
   • - Oud-premier Lubbers wordt definitief niet aangeklaagd voor seksuele intimidatie van een VN-medewerker. Net als de rechtbank heeft ook het Hof van Beroep in New York de aanklacht van de Amerikaanse vrouw afgewezen. Reden voor de afwijzing is dat de VN en VN-personeel onschendbaar zijn in dit soort zaken. De vrouw zei dat ze bij een zakenontmoeting in 2003 onzedelijk was betast door Lubbers, die toen hoge VN- commissaris voor de vluchtelingen was. Een intern VN-rapport gaf haar gelijk, maar toenmalig VN-chef Annan vond dat er te weinig bewijs was. Vanwege de ophef stapte Lubbers in 2005 zelf op. Onschendbaar is een zelfbedacht mechanisme dat empathie onderdrukt. Zij mogen dus alles doen met mensen!
  • GEMEENTE
   • De woning van de familie Blijlevens raakte ernstig beschadigd na de sloop van het ziekenhuis pal naast hun woning, in opdracht van de gemeente, maar de gemeente ontkent iedere verantwoordelijkheid en verwijst naar de sloper. De schade wordt door expert geschat op 47.000 euro waarvan de verzekeraar van de sloper maar 6000 wil uitkeren. Door tussenkomst van het tv programma ziet de gemeente dat ze een fout hebben gemaakt: het bleek dat een onervaren ambtenaar verzuimd had om de gemeenste zelf een verzekering te laten afsluiten. Kost het gezin ruim 1,5 jaar aan tijd en ellende.
   • Gemeentes betalen nog altijd te laat: In 2008 duurde het gemiddeld 93 dagen, oftewel drie maanden, voordat gemeentes een rekening hadden betaald. In 2009 ging het een stuk sneller: 50 dagen.
    Gemeente betaalt facturen met vertraging tenzij met korting: wethouder Geert Wolters verklaart face-to-face slachtoffer (ondernemer), met draaiende voor camera: "We leven in een land met een vrije markt" wordt als excuus gebruikt om empathie met de man die voor hem staat uit te schakelen. NB gemeente heeft machtspositie, en is geen bedrijfsleven.
   • Parkeren op slinkse wijze steeds duurder. Datum: 12-02-2010 Eťn uur parkeren in Amsterdam kost €8,40† Op slinkse wijze wordt parkeren voor de consument steeds duurder. De consument betaalt vaak nog steeds hetzelfde bedrag, maar dan per 50 of 57 minuten in plaats van per uur.
   • Vergunningen: zelfs de Rijdende Rechter kan boos worden: "Dit bezorgt de overheid nu zo'n slechte naam. ... Geen enkele compassie" (gemeente Eindhoven). (Recht in de regio 21 april 2011) en vele vele andere zaken.
   • Positief: identificatiepapieren (ID-kaart, rijbewijs, paspoort) bij het stemmen (12 sept 2012) mag 5 jaar verlopen zijn. Dat is nog eens een ongebruikelijk sympathiek gebaar naar de burger toe en staat in schril contrast met strikte bureaucratische handhaving van regels in alle andere gevallen.
   • De schade door fraude bij gemeentes loopt in de tientallen miljoenen euro's. De top-5 bestaat al jaren uit verduistering van eigendommen van de gemeente, declaratiefraude, valsheid in geschrifte, lekken van vertrouwelijke informatie (al dan niet om geld) en corruptie. (NOS) 7 mrt 2014
   • Weg met de strafrechtelijke immuniteit van overheden: strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen, inclusief hun ambtenaren, moet opgeheven worden. Het is schokkend te vernemen dat in een rechtsstaat als Nederland ambtenaren juridisch niet aansprakelijk zijn voor ernstige fouten. Zie ook: Handjeklap van overheden is grievend (31/07/10).
   • Openbaar vervoer: tram. Een trambestuurder van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft twintig minuten rondgereden met een overleden man in zijn tram. De trambestuurder werd gewaarschuwd maar deed niets. (NOS) 26 Jan 2015.
  • POLITIE
   • Ruim 300 agenten weg om wangedrag (NOS, 24 dec 2011): Van 2008 tot en met 2010 hebben 320 agenten de politie verlaten vanwege wangedrag. Uit de cijfers van de politie blijkt verder dat nog eens 179 agenten een laatste waarschuwing hebben gekregen.
   • Amsterdamse politie ziet wangedrag bij collega's (NOS, 3 april 2008)
   • Een bekeuring krijgen voor iets dat de politie helemaal niet kan hebben gezien
   • Officiele excuses voor sobiboroverlevende: In Nederland aangekomen (1944) werd het paar allerminst met open armen ontvangen. Omdat Wijnberg met een Pool was getrouwd, werd ze door de vreemdelingenpolitie niet meer als Nederlandse beschouwd. Ze dreigden te worden uitgezet, maar omdat Polen geen onderdanen uit het buitenland wilde opnemen, gebeurde dat toch niet.
   • Bromfietser overleden na aanrijding met politieauto. (NOS 3 jun 2010)
   • 22 oktober 2011: Een 49-jarige man ging er op 22 oktober vandoor zonder te betalen nadat hij getankt had. Agenten volgden de dief, die tijdens de achtervolging politieauto's sneed. Toen de filefuik was gecreŽerd, reed de dief op de auto's in, waardoor de 35-jarige Maastrichtenaar om het leven kwam. Het inzetten van de filefuik met dodelijke afloop veroorzaakte veel kritiek. De politie wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor het creŽren van de filefuik op de A2.
   • Schietpartij in Alphen aan den Rijn 9 april 2011: Van der Vlis schoot met een semi-automatisch wapen zes mensen dood en verwondde er 17. "De politie acht zich niet schuldig aan de schietpartij en een schadeclaim wijzen wij af", laat het politiekorps Hollands Midden weten. Volgens de groep van veertig nabestaanden zijn fouten gemaakt bij het verlenen van de wapenvergunning aan schutter Tristan van der V. Voor de gebruikte wapens had de schutter een vergunning gekregen. (nrc). Op 4 feb 2015 verklaart de rechtbank dat de politie Van der Vlis nooit een wapenvergunning had mogen geven, maar vindt niet dat de politie aansprakelijk kan worden gesteld voor de daden van Van der Vlis. (NOS). Zo gaat dat in Nederland: de politie mag ongestraft dodelijke fouten maken, waarvoor een burger in de gevangenis beland. Bovendien stelt de politie zich onmenselijk op tegen de slachtoffers en wordt altijd beschermd door de rechtbanken. Geen greintje empathie te bekennen vanuit de politie of justitie. Willen we van Nederland een menselijke samenleving en een rechtstaat maken, dan moet de politie sorry leren zeggen, schuld bekennen, echte empathie tonen en agenten veroordelen. De straffen zouden zwaarder moeten zijn dan bij burgers omdat de politie als wetshandhaver zich onberispelijk en voorbeeldig moet gedragen.
   • Agent politie Haaglanden schiet ongewapende man dood. (NOS) 26 nov 2012
   • Hennepkwekerij en dode agent gevonden in huis politieman te Kekerdom NOS 9 sep 2012
   • Vervolg agent die meisje doodreed: "De advocaat van de nabestaanden van de door de politie doodgereden Memphis van Veen is verbaasd over de beslissing om de betrokken agent niet te vervolgen. De 18-jarige Memphis werd op 18 maart 2013 in Eindhoven op haar scooter op een kruispunt doodgereden door een lid van een arrestatieteam van de politie die met zwaailichten en hoge snelheid op weg was naar een melding. (bron 1 jul 2013).
   • Politieman reed vrouw dood op dijk Ochten. De motorrijder die vorige week een fietsende vrouw doodreed op de Waalbandijk bij het Gelderse Ochten, was een 29-jarige politieman uit Veenendaal. (nu.nl 22 juli 2013)
   • Agent reed 137 km/u bij veroorzaken dodelijk ongeval (21 dec 2012 Omroep Brabant)
   • In Apeldoorn is vrijdagavond 25 okt 2013 een 47-jarige automobiliste om het leven gekomen bij een aanrijding met een politiebus. De politiebus reed zonder zwaailicht en sirene. (www.omroepgelderland.nl)
   • Man dood na politieachtervolging. woensdag 30 okt 2013. nos.nl
   • De politie heeft de uitvaart betaald van de 17-jarige jongen die vorig jaar [2012] in Den Haag door een agent werd doodgeschoten. ('een uitzonderlijk gebaar'). De agent die Rishi neerschoot wordt strafrechtelijk vervolgd. Socioloog Jaap Timmer (VU), gespecialiseerd in politiegeweld , kent slechts twee voorbeelden waarin de politie tot vergoeding van de uitvaartkosten overging. (nrc 15 nov 2013). Op 23 Dec 2013 werd de betreffende agent vrijgesproken van moord en doodslag. Er is geen mogelijkheid van hoger beroep. Volgens de rechtbank zou de agent geen regels overtreden hebben, terwijl eerder in het nieuws was gezegd dat je moet stilstaan als je schiet. De agent zou op de benen van de voortvluchtige hebben geschoten, maar raakte hem in de nek (een verschil van 1 meter). In Nederland kun je dus doodgeschoten worden door een agent als je ongewapend bent en wegrent terwijl de agent vrijuit gaat. En dat alles op basis van geruchten dat je gewapend zou zijn. Waarom schieten? Omdat een gewapende man een gevaar voor anderen zou kunnen zijn en de politie hem anders niet zou kunnen aanhyouden. Het hele proces lijkt een showproces waarvan de uitslag van te voren al vaststond. (NOS). Wat moet een agent in Nederland doen om in de gevangenis te belanden?
   • Nederlandse politie wil niet de Amerikaanse 'brilcamera' (bodycam) invoeren want "dat kan tegen de politie gebruikt worden". Dat wil dus zeggen dat de politie niet wil dat het overtreden van de regels door de politie vastgelegd wordt (bijvoorbeeld excessief politiegeweld tegen burgers). Je kunt net zo goed zeggen: de Nederlandse politie houdt zich niet aan de regels, dat willen we niet op camera hebben. In Amerika spreekt men van een win-win situatie. (NOS 22 Dec 13).
   • Politiegeweld. Jaap Timmer is socioloog. Jaap doet sinds 1993 onderzoek naar geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland.
   • Schietdrama in Alphen aan den Rijn in 2011: "Het koele, juridische verweer dat de politie niet heeft voorzien dat Tristan van der Vlis met zijn legale wapens een bloedbad zou aanrichten in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn, heeft dinsdag tot emoties geleid in de rechtbank in Den Haag. Toen nabestaanden en slachtoffers van het schietdrama in Alphen aan den Rijn in 2011 het woord mochten voeren, riepen ze de politie op eerlijk uit te komen voor fouten. ... Een vrouw in de zaal barstte in snikken uit. 'Het zijn mijn zus en zwager die kapotgeschoten zijn. Ik krijg ze nooit meer terug. En de kinderen hun ouders niet.'" (bron 9 dec 2014).
    Maar fouten toegeven doet de politie in Nederland niet: ze maken geen fouten. De Nederlandse politie is nooit aansprakelijk, hoeft nooit verantwoording af te leggen, agenten worden nooit vervolgd of veroordeeld, de politie staat boven de wet, de bevoegdheden zijn veel te ruim, het zijn mensen met lage opleiding, en 'empathie is voor mietjes', politie is macho, maw: niemand kan je tegen de politie beschermen.
   • Corruptie bij politie naar boven gekomen bij EncroChat-onderzoek, NOS 16 sep 2020.
    "En hoewel 'platte dienders' van alle tijden zijn, lijkt het erop dat corruptie in omvang eerder toe- dan afneemt."

 4. GEZONDHEIDSZORG
  • Missers: Medische Missers (tv programma).
   Afgezien van foute diagnoses, getuigt de reactie van artsen nadat het fout is gegaan van een groot gebrek aan empathie. Medisch Tuchtcolleges zijn er kennelijk niet voor de gedupeerde patient, worden bemand door artsen die elkaar de hand boven het hoofd houden. Ziekenhuisdirecties en verzekeringsmaatschappijen maken het leven voor slachtoffers van medisch missers alleen maar erger. HET grote probleem is altijd: schuld bekennen = schadeclaim. Medeleven is dan moeilijk. Escalatie nadat klacht is ingediend: patient wordt vijand.
   • overlijden zwangere vrouw met hartklep; gynacoloog en cardioloog gaan in hoger beroep tegen veroordeling Tuchtcollege, mogen gewoon door gaan. Absoluut geen excuses: tegenovergestelde van empathie!
   • arts mag doorgaan (ziekenhuisdirectie) ondanks berispingen, maakt 2x zelfde fout.
   • huisarts weigert te komen, ziet ernstige bloedvergiftiging aan voor griepje, bijna dood, op nippertje gered in ziekenhuis. ouders dienen klacht in; wordt veroordeeld, verschijnt niet voor tuchtcollege; huisarts geeft geen commentaar.
   • Plastish chirurg heeft 6 klachten bij Tuchtcollege, waarvan 3 leiden tot berispingen, maar mag zijn beroep blijven uitoefenen (bron).
  • Enquete Medische Missers Consumentenbond. In totaal kreeg de Consumentenbond van 11 juli tot 1 september 2011 1896 meldingen van mogelijke medische fouten. Minder dan 1 op de 10 hulpverleners heeft uit zichzelf toegegeven dat er een fout is gemaakt. Respondenten zijn dan ook over het algemeen niet erg tevreden over de houding van de hulpverlener die de fout heeft gemaakt. En dat terwijl eerlijkheid en excuses vanuit de hulpverlener en de instelling voor patiŽnten erg belangrijk is.
  • Massale kritiek op 'falende' Inspectie voor de Gezondheidszorg, Volkskrant 31 mrt 2012. "De Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt patiŽnten vaak niet serieus, doet te weinig met ernstige meldingen, durft niet door te bijten en werkt bijzonder traag. Dit blijkt uit honderden klachten die zijn binnengekomen bij het meldpunt van de Nationale Ombudsman en TROS Radar. Het zwartboek met 334 klachten wordt aangeboden aan minister Schippers van VWS. (...) Als je slachtoffer bent van medische fouten, ben je aan de goden overgeleverd.".
  • TROS RADAR uitzending (1-10-2012) over medische missers en met name (op zijn zachtst gezegd) het gebrek aan empathie bij de verzekeraars MediRisk en CentraMed: "Volgens vier letselschadeadvocaten willen de verzekeraars eigenlijk maar ťťn ding: niet betalen aan slachtoffers van medische missers". Wat een afschuwelijk land is Nederland waar slachtoffers van medische fouten daarna nog een keer slachtoffer worden van verzekeraars, waardoor hun ellende wordt verdubbeld.
  • Jansen Steur: de grootste medische rechtszaak ooit in Nederland. (NOS). De directie van het ziekenhuis en Inspectie vd Gezondheidszorg faalde volledig. OM eist zes jaar tegen ex-neuroloog Jansen Steur. Jansen Steur krijgt een beroepsverbod opgelegd. Het medisch tuchtcollege in Zwolle bepaalt dat de omstreden ex-neuroloog nooit meer als arts aan de slag mag. (NU.nl).
  • Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland (SIN-NL): Risicoanalyse en management ten bate van slachtoffers van medische fouten. (27 jun 2014)
  • Het BIG-register is bedoeld om te controleren of een arts wel of geen bevoegdheid heeft om zijn vak uit te oefenen, maar werkt slecht zodat het een tegenovergesteld effect heeft dan wat de oorspronkelijke bedoeling van het register was. (bron) (1 Sep 2014)
  • Directeur Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) drijft klokkenluider Arthur Gotlieb tot wanhoop, met zelfmoord als gevolg (Zembla 4 september 2014). Zie ook: De twee leidinggevenden die medeverantwoordelijk waren voor de slechte behandeling van NZa-medewerker Arthur Gotlieb staan op non-actief (NRC 9 Sep 2014)
  • Prof. Bob Smalhout in een interview: "Door tijdens mijn iaugurele reden, in 1972, de aandacht te vestigen op fouten die binnen de geneeskunde werden gemaakt, ben ik gedurende de rest van mijn loopbaan tegengewerkt. Ik was een soort klokkenluider. Iedereen wist het, maar niemand wilde er over praten. Ik heb twee orders vol dreigbrieven staan. Van collega's, artsen, nota bene! ... Het enige wat ik voor ogen had de situatie verbeteren." (Trouw 7 Feb 2015)
   Artsen waren toch die mensen die de Hippocratisch eed afgelegd hadden? (first, do no harm). De medische stand lijkt eerder een gesloten belangenvereniging ten behoeve van artsen, waarbij de patienten de tegenstanders zijn.
  • Don Poldermans: frauderend cardioloog. ... dat er bij een studie gegevens zijn gefingeerd en dat bij andere onderzoeken onzorgvuldig is gehandeld. ... dat hierdoor mogelijk 800.00 slachtoffers zijn gevallen. Poldermans wordt ontslagen, maar wordt vervolgens aangenomen bij het Spijkenisse Medisch Centrum, voorheen Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Wie bekommert er zich om de patienten? (Zembla 11 feb 2015)
 5. KERK
  • katholieke kerk: decennia lange problemen met pedofilie binnen de kerk. Kijk op de website van de nos. Voorbeelden:
  • Van Luyn geschokt over misbruik
   - "Huidige paus 'fout' in misbruikzaak '85: VK 10 apr 2010:
   Als kardinaal Joseph tazinger weigerde de huidige paus een Californische priester die kinderen misbruikte, uit het ambt te zetten. Ratzinger was bezorgd over het effect dat ontzetting van de priester kon hebben op 'het heil van de universele kerk'."
  • De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wist eind jaren 50 al van grootschalig misbruik op katholieke internaten van de kinderbescherming (bron).
  • De omstreden Britse bisschop Richard Williamson is vrijdag niet aanwezig bij het proces tegen hem, dat vrijdag in de Zuid-Duitse stad Regensburg begint. Dat heeft zijn advocaat meegedeeld. Williamson moet zich verantwoorden voor zijn uitlatingen begin vorig jaar in een interview met een Zweedse zender, dat ook in Duitsland is uitgezonden. Daarin ontkende hij het bestaan van gaskamers in de concentratiekampen van de nazi's en betoogde hij dat in de kampen 'slechts' 300.000 Joden zijn omgekomen. Eerder kreeg de uiterst behoudende Williamson een boete van 12.000 euro voor zijn uitlatingen. Omdat hij die niet heeft betaald, is hij opnieuw gedagvaard. In Duitsland is het verboden de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog te ontkennen (Volkskrant).
  • 22 april 2010: Duitse bisschop weg wegens kindermishandeling
  • 23 april 2010: Bisschop van Brugge bekent misbruik
  • gereformeerde en prostestantse kerken: ook sexueel misbruik van hulpzoekende kerkleden, doofpot, de rest van de gemeente keerde zich tegen echtgenote die klacht tegen dominee in diende, etc. etc. Zembla 21 06 (zeer uitgebreide uitzending over allerlei misstanden).
  • christelijk geloof: gebrek aan empathie: de 'God van de Liefde' straft op onmenselijke manier: zondvloed is massamoord door verdrinking (zie: mijn blog over Johan Huibers (Ark bouwer) op tv: "In die tijd was God de wereld eigenlijk wel een beetje zat en heeft hem vernietigd op 8 mensen na" (letterlijk citaat!).

 6. Burgers
  Het beste voorbeeld is ongetwijfeld de eindeloze stroom burenruzies waarvan het topje van de ijsberg bij de Rijdende Rechter en Recht in de Regio en Het Familie diner zichtbaar worden. Mensen zijn niet in staat de ruzies die ze zelf veroorzaakt hebben op te lossen. Ze hebben daarbij hulp nodig. Empathie is kennelijk het zwakst ontwikkelt instinct van de mens, dat makkelijk wordt overruled door het veel sterkere ik-heb-gelijk-gevoel; ik-ben-beledigd-gevoel; dat-pik-ik-niet-emotie.
   
 7. Diversen:
  • Anonimiteit: telefoniste vervangen door computer zodat je bv. niets kunt vragen! Veel consumentenklachten verergeren door anonieme relatie consument - dienstverlener, producent. Er is geen persoonlijk face-to-face contact, maar via internet, telefoon, email. Anonimiteit vergroot de afstand, en elimineert empathie.
  • Agressie tegen brandweer: De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) luidt de noodklok vanwege het toenemende geweld tegen brandweervrijwilligers. Daaruit blijkt dat 59 procent te maken heeft (gehad) met geweld. In de meeste gevallen, 75 procent, ging dat om schelden, uitlachen of beledigen. 40 procent van de vrijwilligers die te maken hadden met geweld werd bedreigd. (bron) Waarom??? Wat is dit voor primitieve samenleving?

 8. Abnormale omstandigheden Omstandigheden waarin empathie per definitie afwezig is:
  • Oorlog (zie: De aarde is niet echt een veilige plek voor het leven)
  • opstanden van burgers neerslaan met geweld vooral in autoritair geregeerde niet-democratische staten.
  • Criminaliteit (bankovervallen, berovingen, ontvoeringen) en geweld (geweld tegen medeburgers, geweld tegen controleurs in openbaar vervoer)
  • agressief optreden politie bij ordeverstoringen
  • Slavernij: 12 miljoen Afrikanen zijn tussen 1500 - 1870 uit hun land getransporteerd

Noten


Frans de Waal admits eating meat
Frans De Waal uses a fallacious argument to defend eating meat

Youtube.
VPRO Zomergasten 20 Augustus 2017.
 

 1. Ik heb mij behoorlijk vergist in Frans de Waal. Ondanks al zijn gepraat over empathie blijft hij vlees eten. Hij heeft zelfs vlees eten op een onwetenschappelijke en schaamteloze wijze verdedigd op tv, zie dit youtube fragment: Frans de Waal admits eating meat (Nederlands gesproken, Engelse ondertiteling). Hij heeft hiermee jarenlang al zijn lezers bedrogen en misleid. (Published on 3 Oct 2017).
  Ik heb een Ned. en Engelstalig blog geschreven:


 

 

 

Bronnen

Update: 31 oct 2012
 • De Ombudsman (VARA) (Pieter Hilhorst): Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij de Ombudsman.
 • Stichting De Ombudsman (De Ombudsman ondersteunt mensen in situaties waarbij zij niet in staat zijn voor hun recht op te komen)
 • Missers (AVRO) (Medische Missers)
 • Enquete Medische Missers Consumentenbond (2011)
 • Consumentenbond: bij de consumentenbond komt er een niet ophoudende stroom klachten over bedrijven binnen. Zie: Misleiding & agressieve verkoop, Oplichting & fraude en verder in de papieren uitgave.
 • Klachtenkompas: de Consumentenbond krijgt honderden klachten over telecomproviders, uitgevers, energiebedrijven, en warenhuizen per maand die niet of te traag worden afgehandeld.
 • Zembla (VARA) signalering van maatschappelijke problemen gebaseerd op eigen onderzoek
 • Tros Regelrecht (TROS) 2010
 • TROS RADAR: Consumentenprogramma
 • TROS Opgelicht: tv programma dat op hinderlijke wijze oplichters volgt
 • Kassa (VARA) conflicten tussen consumenten en producenten
 • Knelpunt (MAX): ouderen worden relatief vaak opgelicht (of beroofd!); consumentenzaken, klachten.
 • Meldpunt: Meldpunt over onbetrouwbare leveranciers, ondeugdelijk producten, falende overheidsdiensten.
 • De Rijdende Rechter en 'Recht in de Regio': een onophoudelijke stroom van ge-escaleerde conflicten tussen burgers onderling en tussen burgers en overheden.
 • Kafka in de polder 2009
 • Kafka in de polder (identiteitsfraude)
 • Blik op de weg (asociaal verkeersgedrag)
 • SIRE: Campagne 'Aardige mensen, hoe gaan we ermee om'.
 • De slag om Nederland vpro serie (2012). Vooral van belang omdat het toont hoe ondemocratisch Nederland op lokaal niveau bestuurd wordt: bedrog, misleiding en doordrukken van besluiten door gemeenten en projectontwikkelaars ten koste van burgers. Geen samenwerking maar strijd. Geen redelijkheid maar irrationaliteit, koppigheid, tunnelvisie en egos. Geen echte inspraak, wel pseudo-inspraak.
 • Bananas! over de praktijken van de bananen producent Dole Food.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa_under_apartheid
 • Corruptie-index wikipedia.
 • Klokkenluider (melder van misstanden) wikipedia artikel met lijst van bekende klokkeluiders waaronder Ad Bos en Fred Spijkers.
 • Officieren van Justitie in de fout. Recht.nl: Hét internetportaal voor juristen. Wat gebeurt er eigenlijk met de officieren van Justitie die fouten hebben gemaakt, waardoor onschuldigen veroordeeld worden, of schuldigen vrijuit gaan?
 • Fraude en misbruik bij faillissement: het plegen van faillissementsfraude blijft veelal ongestraft, waardoor burgers en consumenten het slachtoffer worden.


Oude locatie van deze file was: http://home.planet.nl/~gkorthof/blog/Empathie_als_maat_voor_een_menselijke_samenleving.htm.
Oude locatie: http://gkorthof.home.xs4all.nl/Empathie_als_maat_voor_een_menselijke_samenleving.htm.
Nieuwe locatie: Empathie als maat voor een menselijke samenleving.htm .